In drie stappen naar realisatie

Stap voor stap, van grof naar fijn, worden de verduurzamingsmaatregelen concreet en uitvoerbaar gemaakt.
Of er enkel een ambitie, advies, plan of routekaart ligt: samen werken wij verder naar de best mogelijke investering.

Om het proces in goede banen te leiden hebben wij een pragmatische en wendbare aanpak ontwikkeld.
Zo werken we doelgericht naar een overeenkomst voor de realisatie.

Renor aanpak
Renor aanpak stap 1 1

Scope

Doorlooptijd: 2-4 weken

Als eerst brengen wij de scope, kaders en context van de opdracht in kaart. Dit vormt de basis om tot een volledige business case en haalbaar project te komen. Tijdens deze scan maken wij gezamenlijk de afwegingen tussen financieel rendement, klimaatimpact en overige waarden.

Intake

Aan de hand van vijf invalshoeken scannen we de factoren die het project kunnen beïnvloeden:

  • Wet- en regelgeving zoals het Klimaatakkoord of energielabels
  • Gebruik en beheer zoals huurcontracten of gebruikerswensen
  • Gebouw en locatie zoals plannen voor warmtenetten of gepland onderhoud
  • Markt- en economische ontwikkelingen zoals prijsontwikkeling van warmtepompen of innovaties
  • Organisatie, strategie en middelen zoals dynamieken binnen uw organisatie of bestaande relaties

Uit de intake volgt een duidelijk overzicht van de relevante stakeholders, kansen en risico’s.

Informatie-analyse

Aan de hand van de beschikbare informatie maken we een eerste inschatting van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de beoogde maatregelen. Gezamenlijk bekijken we welke acties moeten worden uitgevoerd om eventueel ontbrekende informatie aan te vullen. Dit kunnen bijvoorbeeld gebouwinspecties of gesprekken met de beheerder en gebruikers zijn.

Renor aanpak
Renor aanpak stap 2 2

Onderbouwing

Doorlooptijd: 2-4 weken

Ondersteund door specialisten onderzoeken wij welke verduurzamingsmaatregelen zinnig en haalbaar zijn. Gezamenlijk bekijken wij welke expertise nodig is om tot een goede onderbouwing van maatregelen te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specialisten op het gebied van gebouwinstallaties, subsidies, afbouw of vergunningen. Dit leidt tot vroegtijdige zekerheid op kwaliteit, budget en planning.

Maatregelen

Wij toetsen de haalbaarheid van maatregelen direct met potentiële aanbieders door het opvragen van prijsopgaven. Mogelijke alternatieven worden onderzocht en transparant afgewogen. Bijvoorbeeld de afweging voor vervangen van een CV-ketel voor een warmtepomp, of juist het aansluiten op een warmtenet. Of de overweging om zonnepanelen te huren, kopen of leasen. Door het vormen van integrale pakketten controleren we de logische combinaties tussen losse maatregelen.

Projecten

Naast de technische overwegingen spelen er meer factoren die de business case en realisatie beïnvloeden, zoals het kopen of leasen van maatregelen, draagvlak bij gebruikers, en mogelijke subsidies. Door deze factoren concreet en meetbaar te maken bieden wij meer grip op de mogelijkheden om de maatregelen uit te voeren.

Renor aanpak
Renor aanpak
Renor aanpak stap 3 3

Besluit

Doorlooptijd: 2-4 weken

Om slagvaardig tot contractering en realisatie van het project te komen worden de mogelijke projecten op een heldere manier naast elkaar gezet, en vertaald in passende overeenkomsten.

Vergelijking

Door de informatie te visualiseren maken wij het mogelijk om goede inzichten te genereren en wegen wij gezamenlijk de voor- en nadelen van de mogelijke projecten af. Hiermee zorgen wij voor een slagvaardige besluitvorming, waarbij een keuze wordt gemaakt voor het gewenste alternatief. Samen bepalen we de inkoopstrategie en de selectie van mogelijke aanbieders.

Contractering

Het gekozen project wordt uitgewerkt in contractuele afspraken met de geselecteerde aanbieder(s) en stakeholders. Dit kan gaan vanaf de verrekening van energie-effecten met huurders met een split-incentive, tot de prijsvorming met de beoogde aanbieder(s). Na een definitief akkoord en het ondertekenen van de overeenkomst kan de realisatie starten. Voor het juist nakomen van de gemaakte afspraken blijven wij het project monitoren.